جمعه 1 آذر 1398    |    Friday, November 22, 2019
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
731تامين اجتماعي70شربت - لاکتولوز - 10g/15ml 240ML1396/08/27120000
731تامين اجتماعي70شربت - لاکتولوز - 10g/15ml 240ML1394/08/06115000
731تامين اجتماعي70شربت - لاکتولوز - 10g/15ml 240ML1392/09/26100000
731تامين اجتماعي70شربت - لاکتولوز - 10g/15ml 240ML1392/07/2176000
731تامين اجتماعي70شربت - لاکتولوز - 10g/15ml 240ML1392/05/1362500
731تامين اجتماعي70شربت - لاکتولوز - 10g/15ml 240ML1391/09/2648000
731تامين اجتماعي70شربت - لاکتولوز - 10g/15ml 240ML1391/05/0840000
731تامين اجتماعي70شربت - لاکتولوز - 10g/15ml 240ML1390/05/1134800