سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
18354تامين اجتماعي70شربت - کتوتيفن - 1mg/5ml 60ML1394/08/0620000
18354تامين اجتماعي70شربت - کتوتيفن - 1mg/5ml 60ML1392/10/1514000