دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
18354تامين اجتماعي70شربت - کتوتيفن - 1mg/5ml 60ML1394/08/0620000
18354تامين اجتماعي70شربت - کتوتيفن - 1mg/5ml 60ML1392/10/1514000