جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
728تامين اجتماعي70شربت - کتوتيفن - 1mg/5ml 100ML1393/06/1627000
728تامين اجتماعي70شربت - کتوتيفن - 1mg/5ml 100ML1392/05/1323000
728تامين اجتماعي70شربت - کتوتيفن - 1mg/5ml 100ML1391/09/2615500
728تامين اجتماعي70شربت - کتوتيفن - 1mg/5ml 100ML1391/07/1911000
728تامين اجتماعي70شربت - کتوتيفن - 1mg/5ml 100ML1390/05/118400