پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
650تامين اجتماعي70شربت - هيدروکسي زين - 10mg/5ml1393/11/0420000
650تامين اجتماعي70شربت - هيدروکسي زين - 10mg/5ml1392/09/2017000
650تامين اجتماعي70شربت - هيدروکسي زين - 10mg/5ml1392/05/1314400
650تامين اجتماعي70شربت - هيدروکسي زين - 10mg/5ml1391/09/2611000
650تامين اجتماعي70شربت - هيدروکسي زين - 10mg/5ml1391/03/239000
650تامين اجتماعي70شربت - هيدروکسي زين - 10mg/5ml1390/05/227200