جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
614تامين اجتماعي70شربت - گايافنزين - 100mg/5ml 60ML1393/06/1614000
614تامين اجتماعي70شربت - گايافنزين - 100mg/5ml 60ML1392/05/1310000
614تامين اجتماعي70شربت - گايافنزين - 100mg/5ml 60ML1391/09/267500
614تامين اجتماعي70شربت - گايافنزين - 100mg/5ml 60ML1391/03/306100
614تامين اجتماعي70شربت - گايافنزين - 100mg/5ml 60ML1390/05/115400