جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2051تامين اجتماعي70شربت - فلوکستين - 20mg/5ml1393/06/1615000
2051تامين اجتماعي70شربت - فلوکستين - 20mg/5ml1392/05/1310500
2051تامين اجتماعي70شربت - فلوکستين - 20mg/5ml1391/09/267000
2051تامين اجتماعي70شربت - فلوکستين - 20mg/5ml1390/05/114800