چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1506تامين اجتماعي70شربت - فروس سولفات - 200mg/5ml1393/10/0617200
1506تامين اجتماعي70شربت - فروس سولفات - 200mg/5ml1393/01/2611000
1506تامين اجتماعي70شربت - فروس سولفات - 200mg/5ml1391/03/174000
1506تامين اجتماعي70شربت - فروس سولفات - 200mg/5ml1390/09/275600