دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1506تامين اجتماعي70شربت - فروس سولفات - 200mg/5ml1393/10/0617200
1506تامين اجتماعي70شربت - فروس سولفات - 200mg/5ml1393/01/2611000
1506تامين اجتماعي70شربت - فروس سولفات - 200mg/5ml1391/03/174000
1506تامين اجتماعي70شربت - فروس سولفات - 200mg/5ml1390/09/275600