يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
523تامين اجتماعي70شربت - اکسپکتورانت - 60ml1393/06/1615000
523تامين اجتماعي70شربت - اکسپکتورانت - 60ml1392/05/1312000
523تامين اجتماعي70شربت - اکسپکتورانت - 60ml1391/09/268000
523تامين اجتماعي70شربت - اکسپکتورانت - 60ml1391/03/236500
523تامين اجتماعي70شربت - اکسپکتورانت - 60ml1390/05/115400