پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
513تامين اجتماعي70شربت - اتوسوکسيمايد - 250mg/5ml 240ML1392/05/13155000
513تامين اجتماعي70شربت - اتوسوکسيمايد - 250mg/5ml 240ML1390/04/28120000