پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
456تامين اجتماعي70شربت - ديفن هيدرامين کامپاند - 60ml1394/07/1115000
456تامين اجتماعي70شربت - ديفن هيدرامين کامپاند - 60ml1393/10/0613500
456تامين اجتماعي70شربت - ديفن هيدرامين کامپاند - 60ml1392/05/1312000
456تامين اجتماعي70شربت - ديفن هيدرامين کامپاند - 60ml1391/09/268000
456تامين اجتماعي70شربت - ديفن هيدرامين کامپاند - 60ml1391/05/216500
456تامين اجتماعي70شربت - ديفن هيدرامين کامپاند - 60ml1390/05/115600