دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7051تامين اجتماعي70شربت - ديازپام - 2mg/5ml 120ML1392/05/1321000
7051تامين اجتماعي70شربت - ديازپام - 2mg/5ml 120ML1391/09/2616500
7051تامين اجتماعي70شربت - ديازپام - 2mg/5ml 120ML1388/01/3012000