پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1462تامين اجتماعي70شربت - ديازپام - 2mg/5ml1392/05/1315000
1462تامين اجتماعي70شربت - ديازپام - 2mg/5ml1391/09/2611500
1462تامين اجتماعي70شربت - ديازپام - 2mg/5ml1388/01/308000