سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1462تامين اجتماعي70شربت - ديازپام - 2mg/5ml1392/05/1315000
1462تامين اجتماعي70شربت - ديازپام - 2mg/5ml1391/09/2611500
1462تامين اجتماعي70شربت - ديازپام - 2mg/5ml1388/01/308000