شنبه 20 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
408تامين اجتماعي70شربت - دکسترومتورفان پي - 60ml1393/11/0417000
408تامين اجتماعي70شربت - دکسترومتورفان پي - 60ml1392/05/1315500
408تامين اجتماعي70شربت - دکسترومتورفان پي - 60ml1391/09/2610500
408تامين اجتماعي70شربت - دکسترومتورفان پي - 60ml1391/03/238200
408تامين اجتماعي70شربت - دکسترومتورفان پي - 60ml1390/05/116600