چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
405تامين اجتماعي70شربت - دکسترومتورفان - 15mg/5ml 60ML1393/11/0416000
405تامين اجتماعي70شربت - دکسترومتورفان - 15mg/5ml 60ML1392/05/1314000
405تامين اجتماعي70شربت - دکسترومتورفان - 15mg/5ml 60ML1391/09/269500
405تامين اجتماعي70شربت - دکسترومتورفان - 15mg/5ml 60ML1391/03/067500
405تامين اجتماعي70شربت - دکسترومتورفان - 15mg/5ml 60ML1390/05/176000