سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2014تامين اجتماعي70شربت - کلرفنيرامين - 2mg/5ml1393/08/0313000
2014تامين اجتماعي70شربت - کلرفنيرامين - 2mg/5ml1392/05/1311000
2014تامين اجتماعي70شربت - کلرفنيرامين - 2mg/5ml1391/09/268500
2014تامين اجتماعي70شربت - کلرفنيرامين - 2mg/5ml1390/05/116000