جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1422تامين اجتماعي0شربت - کارنيتين - 1g/10ml1395/05/1016350
1422تامين اجتماعي70شربت - کارنيتين - 1g/10ml1394/06/0221000
1422تامين اجتماعي70شربت - کارنيتين - 1g/10ml1394/03/2524000
1422تامين اجتماعي70شربت - کارنيتين - 1g/10ml1392/11/1224000
1422تامين اجتماعي70شربت - کارنيتين - 1g/10ml1392/11/0145000
1422تامين اجتماعي70شربت - کارنيتين - 1g/10ml1392/09/1124000
1422تامين اجتماعي70شربت - کارنيتين - 1g/10ml1391/09/2812000
1422تامين اجتماعي70شربت - کارنيتين - 1g/10ml1391/08/2712000
1422تامين اجتماعي70شربت - کارنيتين - 1g/10ml1390/07/2710900