جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5883تامين اجتماعي90ويال - زوله درونيک اسيد - 0.4mg1394/04/221112500
5883تامين اجتماعي44ويال - زوله درونيک اسيد - 0.4mg1393/08/010
5883تامين اجتماعي90ويال - زوله درونيک اسيد - 0.4mg1393/03/201112500
5883تامين اجتماعي90ويال - زوله درونيک اسيد - 0.4mg1393/03/201112500
5883تامين اجتماعي44ويال - زوله درونيک اسيد - 0.4mg1393/03/2015000000
5883تامين اجتماعي90ويال - زوله درونيک اسيد - 0.4mg1392/07/031400000
5883تامين اجتماعي90ويال - زوله درونيک اسيد - 0.4mg1392/07/021000000
5883تامين اجتماعي90ويال - زوله درونيک اسيد - 0.4mg1392/05/151400000
5883تامين اجتماعي90ويال - زوله درونيک اسيد - 0.4mg1391/10/131000000