يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6383تامين اجتماعي90ويال - وريکونازول - 200mg1394/07/253000000
6383تامين اجتماعي90ويال - وريکونازول - 200mg1394/06/143056000
6383تامين اجتماعي84ويال - وريکونازول - 200mg1393/08/010
6383تامين اجتماعي90ويال - وريکونازول - 200mg1393/09/123056000
6383تامين اجتماعي84ويال - وريکونازول - 200mg1393/04/013056000
6383تامين اجتماعي90ويال - وريکونازول - 200mg1393/03/051082000
6383تامين اجتماعي90ويال - وريکونازول - 200mg1392/07/031082000
6383تامين اجتماعي90ويال - وريکونازول - 200mg1392/07/011500000
6383تامين اجتماعي90ويال - وريکونازول - 200mg1392/06/191082000
6383تامين اجتماعي90ويال - وريکونازول - 200mg1392/02/081810000
6383تامين اجتماعي90ويال - وريکونازول - 200mg1391/12/271650000
6383تامين اجتماعي90ويال - وريکونازول - 200mg1391/10/131400000