جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1284تامين اجتماعي90ويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1394/03/05220000
1284تامين اجتماعي90ويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1393/08/10180000
1284تامين اجتماعي90ويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1393/03/20150000
1284تامين اجتماعي90ويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1393/02/27220000
1284تامين اجتماعي90ويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1393/01/17150000
1284تامين اجتماعي90ويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1392/07/0348000
1284تامين اجتماعي90ويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1392/07/01106826
1284تامين اجتماعي90ويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1392/05/3048000
1284تامين اجتماعي90ويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1392/01/2145500
1284تامين اجتماعي90ويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1391/03/2148000
1284تامين اجتماعي90ويال - وينکريستين سولفات - 1mg/ml1390/08/0845000