يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1283تامين اجتماعي90ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1394/08/13400000
1283تامين اجتماعي90ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1393/11/05240000
1283تامين اجتماعي86ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1393/04/020
1283تامين اجتماعي86ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1393/04/010
1283تامين اجتماعي90ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1393/06/02200000
1283تامين اجتماعي86ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1393/04/01220000
1283تامين اجتماعي90ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1393/05/26200000
1283تامين اجتماعي90ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1393/03/05134500
1283تامين اجتماعي90ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1392/07/03100000
1283تامين اجتماعي90ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1392/07/01164830
1283تامين اجتماعي90ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1392/05/30100000
1283تامين اجتماعي90ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1391/11/0993000
1283تامين اجتماعي90ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1391/05/2484000
1283تامين اجتماعي90ويال - وينبلاستين سولفات - 10mg1390/04/2875000