دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1276تامين اجتماعي70ويال - وانکومايسين - 500mg1392/05/0150000
1276تامين اجتماعي70ويال - وانکومايسين - 500mg1392/01/2126000
1276تامين اجتماعي70ويال - وانکومايسين - 500mg1391/06/2135000
1276تامين اجتماعي70ويال - وانکومايسين - 500mg1390/05/1826000