پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8396تامين اجتماعي70ويال - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 400mg1394/10/12210000
8396تامين اجتماعي70ويال - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 400mg1394/08/11600000
8396تامين اجتماعي70ويال - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 400mg1394/04/22600000
8396تامين اجتماعي95ويال - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 400mg1394/03/20600000
8396تامين اجتماعي70ويال - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 400mg1393/07/15600000
8396تامين اجتماعي70ويال - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 400mg1392/05/26580000
8396تامين اجتماعي70ويال - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 400mg1392/05/23303000
8396تامين اجتماعي70ويال - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 400mg1391/04/17280000
8396تامين اجتماعي70ويال - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 400mg1391/02/04260000
8396تامين اجتماعي70ويال - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 400mg1390/07/27260000