شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
19416تامين اجتماعي90ويال - تموزولاميد - 2.5 mg/ml1392/07/303972000
19416تامين اجتماعي90ويال - تموزولاميد - 2.5 mg/ml1392/05/275695500