چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1266تامين اجتماعي90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/07/281600000
1266تامين اجتماعي90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/03/201600000
1266تامين اجتماعي82ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/07/280
1266تامين اجتماعي90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/07/280
1266تامين اجتماعي75ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/07/280
1266تامين اجتماعي90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/07/280
1266تامين اجتماعي90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/06/242400000
1266تامين اجتماعي82ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/03/201900000
1266تامين اجتماعي90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/03/201600000
1266تامين اجتماعي75ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/05/262300000
1266تامين اجتماعي75ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/03/202260000
1266تامين اجتماعي75ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/03/202260000
1266تامين اجتماعي90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1393/03/051600000
1266تامين اجتماعي90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1392/07/031600000
1266تامين اجتماعي90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1392/07/012300000
1266تامين اجتماعي90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1392/02/141600000
1266تامين اجتماعي90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1392/02/11820000
1266تامين اجتماعي90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1392/02/101600000
1266تامين اجتماعي90ويال - تريپتورلين - 3.75mg (As acetate)1390/09/28820000