سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5283تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 150mg1395/05/2313500000
5283تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 150mg1394/12/1917000000
5283تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 150mg1394/09/0422000000
5283تامين اجتماعي82ويال - تراستوزوماب - 150mg1393/08/010
5283تامين اجتماعي82ويال - تراستوزوماب - 150mg1393/05/2622000000
5283تامين اجتماعي82ويال - تراستوزوماب - 150mg1393/04/0126000000
5283تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 150mg1393/03/0516000000
5283تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 150mg1392/07/0318829000
5283تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 150mg1392/07/0127887500
5283تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 150mg1392/05/0218829000
5283تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 150mg1392/02/1412850000
5283تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 150mg1392/01/2711993421
5283تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 150mg1392/01/1012850000
5283تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 150mg1391/10/1810000000