چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2481تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 440mg1394/12/1944000000
2481تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 440mg1394/06/0452000000
2481تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 440mg1393/04/0152000000
2481تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 440mg1393/08/300
2481تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 440mg1393/03/2044000000
2481تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 440mg1393/05/2670000000
2481تامين اجتماعي85ويال - تراستوزوماب - 440mg1393/04/0162000000
2481تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 440mg1393/04/0152000000
2481تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 440mg1393/03/0544000000
2481تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 440mg1392/07/0342577000
2481تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 440mg1392/07/0165400000
2481تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 440mg1392/06/2742577000
2481تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 440mg1392/05/0247300000
2481تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 440mg1392/02/1438550000
2481تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 440mg1392/02/0835980263
2481تامين اجتماعي90ويال - تراستوزوماب - 440mg1390/12/2836620000