يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8878تامين اجتماعي70ويال - تيروفيبان - 12.5mg/50ml1393/02/217300000
8878تامين اجتماعي70ويال - تيروفيبان - 12.5mg/50ml1391/03/303135000
8878تامين اجتماعي70ويال - تيروفيبان - 12.5mg/50ml1389/10/222955000