پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1218تامين اجتماعي70ويال - تيوپنتال سديم - 1g1394/01/2685000
1218تامين اجتماعي70ويال - تيوپنتال سديم - 1g1393/01/2685000
1218تامين اجتماعي70ويال - تيوپنتال سديم - 1g1392/12/0672000
1218تامين اجتماعي70ويال - تيوپنتال سديم - 1g1392/10/1868500
1218تامين اجتماعي70ويال - تيوپنتال سديم - 1g1392/10/1736000
1218تامين اجتماعي70ويال - تيوپنتال سديم - 1g1392/05/1325000
1218تامين اجتماعي70ويال - تيوپنتال سديم - 1g1391/10/0422500
1218تامين اجتماعي70ويال - تيوپنتال سديم - 1g1391/08/1628000
1218تامين اجتماعي70ويال - تيوپنتال سديم - 1g1391/02/1825000
1218تامين اجتماعي70ويال - تيوپنتال سديم - 1g1390/12/0216000