پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1219تامين اجتماعي0ويال - تيوپنتال سديم - 500mg1395/05/2035000
1219تامين اجتماعي70ويال - تيوپنتال سديم - 500mg1392/09/2553000
1219تامين اجتماعي70ويال - تيوپنتال سديم - 500mg1392/06/2325600
1219تامين اجتماعي70ويال - تيوپنتال سديم - 500mg1391/10/0416000
1219تامين اجتماعي70ويال - تيوپنتال سديم - 500mg1391/08/1618000
1219تامين اجتماعي70ويال - تيوپنتال سديم - 500mg1391/02/1818500
1219تامين اجتماعي70ويال - تيوپنتال سديم - 500mg1390/12/0211000