شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1219تامين اجتماعي70ويال - تيوپنتال سديم - 500mg1392/09/2553000
1219تامين اجتماعي70ويال - تيوپنتال سديم - 500mg1392/06/2325600
1219تامين اجتماعي70ويال - تيوپنتال سديم - 500mg1391/10/0416000
1219تامين اجتماعي70ويال - تيوپنتال سديم - 500mg1391/08/1618000
1219تامين اجتماعي70ويال - تيوپنتال سديم - 500mg1391/02/1818500
1219تامين اجتماعي70ويال - تيوپنتال سديم - 500mg1390/12/0211000