شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1174تامين اجتماعي70ويال - استرپتوزوسين - 1g1394/04/0818000000
1174تامين اجتماعي70ويال - استرپتوزوسين - 1g1393/08/2821000000
1174تامين اجتماعي70ويال - استرپتوزوسين - 1g1388/06/031533000