جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1174تامين اجتماعي70ويال - استرپتوزوسين - 1g1394/04/0818000000
1174تامين اجتماعي70ويال - استرپتوزوسين - 1g1393/08/2821000000
1174تامين اجتماعي70ويال - استرپتوزوسين - 1g1388/06/031533000