يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1173تامين اجتماعي70ويال - استرپتومايسين سولفات - 1g1392/05/1311000
1173تامين اجتماعي70ويال - استرپتومايسين سولفات - 1g1391/10/027000
1173تامين اجتماعي70ويال - استرپتومايسين سولفات - 1g1390/05/185000