شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
15846تامين اجتماعي70ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1395/01/293430000
15846تامين اجتماعي90ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1393/03/201733000
15846تامين اجتماعي90ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1393/03/201733000
15846تامين اجتماعي87ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1393/03/201961000
15846تامين اجتماعي72ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1393/03/204240000
15846تامين اجتماعي90ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1392/06/041733000
15846تامين اجتماعي90ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1391/10/09937000
15846تامين اجتماعي90ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1391/07/24965000
15846تامين اجتماعي90ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1391/06/121465000
15846تامين اجتماعي90ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1391/05/102180000
15846تامين اجتماعي90ويال - استرپتوکيناز - 1500000IU1390/12/212050000