يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1166تامين اجتماعي70ويال - اسپکتينومايسين - 2g1394/10/23150000
1166تامين اجتماعي70ويال - اسپکتينومايسين - 2g1392/06/1284000
1166تامين اجتماعي70ويال - اسپکتينومايسين - 2g1390/05/2637000