دوشنبه 30 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1166تامين اجتماعي70ويال - اسپکتينومايسين - 2g1394/10/23150000
1166تامين اجتماعي70ويال - اسپکتينومايسين - 2g1392/06/1284000
1166تامين اجتماعي70ويال - اسپکتينومايسين - 2g1390/05/2637000