سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9808تامين اجتماعي70ويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1395/05/161450000
9808تامين اجتماعي90ويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1394/07/222300000
9808تامين اجتماعي90ويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1394/05/242300000
9808تامين اجتماعي90ويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1394/02/301700000
9808تامين اجتماعي90ويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1393/03/201700000
9808تامين اجتماعي90ويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1393/03/201700000
9808تامين اجتماعي82ويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1393/03/202300000
9808تامين اجتماعي90ويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1393/03/051700000
9808تامين اجتماعي90ويال - سوماتروپين - 5mg/1.5ml1392/07/032300000