پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1158تامين اجتماعي70ويال - سديم تيوسولفات - 250mg/ml 50ML1394/02/205000000
1158تامين اجتماعي70ويال - سديم تيوسولفات - 250mg/ml 50ML1389/03/1057000