دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1100تامين اجتماعي70ويال - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 600mg1393/06/17220000
1100تامين اجتماعي70ويال - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 600mg1391/08/14207000
1100تامين اجتماعي70ويال - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 600mg1391/03/01216000
1100تامين اجتماعي70ويال - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 600mg1390/11/10138000