سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2184تامين اجتماعي70ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 5mg1394/02/29430000
2184تامين اجتماعي90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 5mg1393/06/19750000
2184تامين اجتماعي90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 5mg1392/09/19740000
2184تامين اجتماعي90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 5mg1392/02/25365000
2184تامين اجتماعي90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 5mg1391/10/13355000