چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2183تامين اجتماعي70ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 2mg1394/02/29190000
2183تامين اجتماعي90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 2mg1392/09/19340000
2183تامين اجتماعي90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 2mg1392/02/25173000