پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2183تامين اجتماعي70ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 2mg1394/02/29190000
2183تامين اجتماعي90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 2mg1392/09/19340000
2183تامين اجتماعي90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 2mg1392/02/25173000