پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2182تامين اجتماعي70ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 1mg1394/02/29120000
2182تامين اجتماعي90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 1mg1392/09/19240000
2182تامين اجتماعي90ويال - رمي فنتانيل هيدروکلرايد - 1mg1392/02/25114000