دوشنبه 3 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
14098تامين اجتماعي70ويال - پمترکسد - 100mg1393/06/314000000
14098تامين اجتماعي70ويال - پمترکسد - 100mg1393/06/244000000
14098تامين اجتماعي70ويال - پمترکسد - 100mg1393/03/206600000
14098تامين اجتماعي70ويال - پمترکسد - 100mg1392/07/086600000
14098تامين اجتماعي70ويال - پمترکسد - 100mg1392/07/026600000