شنبه 7 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6119تامين اجتماعي70ويال - پمترکسد - 500mg1393/08/010
6119تامين اجتماعي70ويال - پمترکسد - 500mg1393/08/1013500000
6119تامين اجتماعي70ويال - پمترکسد - 500mg1393/06/3119500000
6119تامين اجتماعي70ويال - پمترکسد - 500mg1393/06/2419500000
6119تامين اجتماعي70ويال - پمترکسد - 500mg1393/03/2021160000
6119تامين اجتماعي70ويال - پمترکسد - 500mg1392/07/0821160000
6119تامين اجتماعي70ويال - پمترکسد - 500mg1392/07/0221160000