يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1655تامين اجتماعي70ويال - پروتامين سولفات - 1000UAH/ml 5ML1392/09/2797000
1655تامين اجتماعي70ويال - پروتامين سولفات - 1000UAH/ml 5ML1392/05/0175000
1655تامين اجتماعي70ويال - پروتامين سولفات - 1000UAH/ml 5ML1391/11/1750000
1655تامين اجتماعي70ويال - پروتامين سولفات - 1000UAH/ml 5ML1390/11/1661000