دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1952تامين اجتماعي90ويال - پروپوفول - 10mg/ml 100ML1392/07/230
1952تامين اجتماعي90ويال - پروپوفول - 10mg/ml 100ML1385/02/2634430