سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1951تامين اجتماعي0ويال - پروپوفول - 10mg/ml 50ML1394/10/14200000
1951تامين اجتماعي70ويال - پروپوفول - 10mg/ml 50ML1394/06/04235000
1951تامين اجتماعي90ويال - پروپوفول - 10mg/ml 50ML1393/08/17235000
1951تامين اجتماعي90ويال - پروپوفول - 10mg/ml 50ML1392/10/25229500
1951تامين اجتماعي90ويال - پروپوفول - 10mg/ml 50ML1392/06/12235000
1951تامين اجتماعي90ويال - پروپوفول - 10mg/ml 50ML1392/02/08126000
1951تامين اجتماعي90ويال - پروپوفول - 10mg/ml 50ML1391/10/13110000
1951تامين اجتماعي90ويال - پروپوفول - 10mg/ml 50ML1390/06/1397000